Na temelju članka 1. stavka 2., a u vezi sa stavkom 5. istog članka Odluke o davanju u zakup montažnih objekata u vlasništvu Grada Ploča (Službeni glasnik Grada Ploča, broj 6/21, dalje: Odluka), a temeljem provedenog Javnog natječaja za davanje u zakup montažnog objekta (kioska), URBROJ: 117/2022 od 11. studenog 2022. godine, direktorica Razvojne agencije Grada Ploča PLORA d.o.o., dana 30. studenog 2022. godine donosi ODLUKU o izboru najpovoljnije ponude u postupku javnog natječaja za davanje u zakup montažnog objekta.

Više informacija na poveznici.